Clauza de inalienabilitate

Clauza de inalienabilitate

by #recuperari-asigurari

Clauza de inalienabilitate

Clauza de inalienabilitate: obligația de a nu înstrăina bunul dobândit într-un anumit termen. Invocarea clauzei este condiționată de îndeplinirea condițiilor proprii de valabilitate, cât și a condiției de valabilitate.

Instituirea clauzei de inalienabilitate

Clauza de inalienabilitate poate fi instituită printr-un act juridic (sau testament), putând fi expresă sau tacită. Clauza de inalienabilitate este valabilă numai dacă îndeplinește două condiții prevăzute de art.627 alin.(1) C.civ.:

  • Clauza de inalienabilitatese justifică pe un interes serios și legitim;
  • este instituită pe o perioada de cel mult 49 de ani (termenul curge de dată dobândirii bunului).

Dobânditorul poate solicita instanței. Dacă a dispărut interesul care justifică existenta clauzei de inalienabilitate ori când un interes superior o impune. Să fie autorizat să dispună de bun chiar înainte de împlinirea termenului pentru care a fost instituită clauza de inalienabilitate

Clauza este subînţeleasă în convențiile în care se naște obligația de a transmite în viitor proprietatea către o persoană determinată sau determinabilă. Este vorba despre un caz de inalienabilitate implicită.

Opozabilitatea clauzei de inalienabilitate și formalitățile prevazute de lege

Clauza de inalienabilitate este supusă formalităților de publicitate prevăzute de lege, dacă este cazul. Atunci când clauza este inserată într-un contract cu titlu gratuit este opozabilă și creditorilor anteriori ai dobânditorului. Însă, în cazul bunurilor mobile, sunt aplicabile regulile dobândirii proprietății prin posesie de bună-credință.

În situația în care au fost respectate condițiile de valabilitate, dar nu au fost îndeplinite condițiile de opozabilitate:

  • iar bunul a fost înstrăinat: beneficiarul clauzei nu se poate prevala faţă de terțul dobanditor de clauză. Însă, are dreptul de a pretinde daune-interese proprietarului. Proprietar care nu s-a conformat obligației convenționale de inalienabilitate).

Sancțiunea nerespectării clauzei de inalienabilitate

Nerespectarea clauzei [art.629 alin.(1) C.civ.] rezoluțiunea contractului în care a fost inserată. De asemenea, beneficiarul poate cere anularea actului subsecvent încheiat cu încălcarea clauzei.

Efectul clauzei de inalienabilitate

Efectul clauzei de inalienabilitate constă în faptul că, până la expirarea termenului prevăzut, bunul nu poate fi înstrăinat prin acte inter-vivos. De asemenea, bunul nu este susceptibil de a formă obiectul unei urmăriri silite cât timp clauză produce efecte. Însă, clauza de inalienabilitate nu poate opri transmiterea bunului pe calea succesiunii [art.627 alin.(5) C.civ.].