Dreptul de uzufruct

Dreptul de uzufruct

by #recuperari-asigurari

Dreptul de uzufruct: Folosința bunului altuia

Dreptul de uzufruct este definit de art. 703 C.civ. “posibilitatea de a folosi bunul altei persoane și de a culege fructele acestuia”. Însă, uzufructuarul are obligația de a conservă substanța. Uzufructul este un drept real principal, esențialmente temporar. Acest drept real conferă titularul sau atributul folosinței asupra lucrului altuia. De asemenea, există și obligația în sarcina titularului de a-i conservă substanța. Iar o altă obligație a uzufructuarului este aceea de a restitui proprietarului lucrul la încetarea uzufructului.
 
Dreptul de uzufruct este un drept:
 • real principal;
 • mobiliar sau imobiliar;
 • esențialmente temporar. In cazul persoanei fizice cel mult viager, iar în cazul persoanei juridice poate avea o durata de cel mult 30 de ani;
 • intransmisibil mortis causa, cesiunea uzufructului fiind posibilă numai prin acte juridice între vii.

Obiectul dreptului de uzufruct

dreptul de uzufructPotrivit art. 706 C.civ. „pot fi date în uzufruct orice bunuri mobile sau imobile, corporale sau incorporale. Inclusiv o masă patrimonială, o universalitate de fapt ori o cota-parte din acestea”. Fiind însă necesar că bunurile să nu aparțină domeniului public. Mai mult art. 707 C.civ. prevede că „uzufructul poartă asupra tuturor accesoriilor bunului dat în uzufruct, precum și asupra tot ceea ce unește sau se încorporează în acesta”.
 
Obiectul dreptului de uzufruct îl pot formă atât un bun individual determinat, cât și o universalitate sau o fracțiune dintr-o universalitate. Uzufructul se poate constitui asupra bunurilor corporale și asupra bunurilor incorporale. Uzufructul poate avea că obiect bunuri neconsumptibile, cât și asupra unor bunuri consumptibile ( bani, grâne, etc.). Ipoteza cunoscută sub numele de cvasiuzufruct. Caz în care uzufructuarul dobândește dreptul de a dispune din punct de vedere material de bunurile respective. Având însa, obligația de a restitui la încetarea uzufructului:. bunuri de aceeași cantitate, calitate și valoare cu cele primite. Sau contravaloarea acestora la dată stingerii uzufructului.
 

Constituirea dreptului de uzufruct

Se poate constitui prin act juridic, uzucapiune sau alte moduri prevăzute de lege. Dispozițiile din materie de carte funciară fiind aplicabile. Atunci când uzufructul se constituie asupra unui imobil, actul juridic trebuie să îmbrace formă autentica. Sancțiunea nulității absolute, fiind vorba de un drept ce urmează a fi înscris în cartea funciară.
 
Uzufructul se poate constitui și prin acte juridice mortis causa. Testatorul dispunând printr-un legat instituirea unui drept de uzufruct în favoarea unei persoane.
 
Uzufructul este susceptibil de posesie. Astfel că, acest se poate dobândi și prin uzucapiune. Uzucapiune tabulară, extratabulara sau mobiliară. Desigur, în măsură în care posesia exercitată a fost corespunzătoare dreptului de uzufruct, iar nu dreptului de proprietate.
 

Drepturile uzufructuarului în cadrul dreptului de uzufruct:

 1. un prim drept al uzufructuarului este acela de a cere nudului proprietar predarea în folosință a bunului.
 2. fructele naturale și industriale percepute după constituirea uzufructului aparțin uzufructuarului. Iar cele percepute după stingerea uzufructului revin nudului proprietar. Fără a putea pretinde unul altuia despăgubiri pentru cheltuielile ocazionate de producerea lor. În schimb fructele civile „se cuvin uzufructuarului proporțional cu durata uzufructului. Dreptul de a le pretinde dobândindu-se zi cu zi”.
 3. în lipsa de stipulație contrara, uzufructuarul poate ceda, oneros sau gratuit, dreptul sau unei alte persoane. Fără acordul nudului proprietar.
 4. titularul dreptului de uzufruct poate închiria ori arenda bunul ce face obiectul uzufructului.
 5. uzufructuarul poate exercită acțiunea confesorie de uzufruct. Împotriva oricăror persoane care ar aduce atingere dreptului sau. Inclusiv împotriva nudului proprietar.
 6. uzufructuarului i se cuvin pomii fructiferi ce se usucă și cei căzuți accidental, având obligația de a-i înlocui cu alții.

Obligațiile uzufructuarului în cadrul dreptului de uzufruct

 1. obligația de a proceda la inventarierea bunurilor mobile și la constatarea stării imobilelor. Cu excepția cazului în care uzufructul unui bun mobil este dobândit prin uzucapiune.
 2. uzufructuarul are obligația de a depune o garanție pentru îndeplinirea obligațiilor sale. Nudul proprietar îl poate scuti pe acesta de depunerea garanției. De asemenea, este scutit de depunerea garanție vânzătorul sau donatorul bunului care și-a reținut dreptul de uzufruct.
 3. în timpul exercitării dreptului de uzufruct, uzufructuarul are obligația de a folosi lucrul că un bun proprietar. De unde decurge obligația de a facă reparațiile de întreținere ale lucrului.
 4. titularul uzufructului are obligația de a-l înștiința pe nudul proprietar despre necesitatea reparațiilor mari.
 5. titularul dreptului de uzufruct are obligația de a efectua reparațiile mari. Atunci când acestea sunt determinate de neefectuarea reparațiilor de întreținere.
 6. uzufructuarul are obligația de a-l instiita pe nudul proprietar în legătură cu orice uzurpare a fondului. Precum și orice contestare a dreptului de proprietate, sub sancțiunea plătii de daune-interese.
 7. obligația de a nu schimbă destinația dată bunului de către nudul proprietar. Art. 724 C. civ. consacră două excepții : în cazul în care se asigura o creștere a valorii bunului și în cazul în care nu se prejudiciază în niciun fel interesele nudului proprietar.
 8. uzufructuarul are obligația de a suportă „toate sarcinile și cheltuielile ocazionate de. litigiile privind folosința bunului, culegerea fructelor ori încasarea veniturilor.

Drepturile nudului proprietar

Nudul proprietar beneficiază de dreptul de dispoziție. Iar în raporturile cu uzufructuaru de posesie, de aici decurg următoarele drepturi:
 1. dreptul de a dispune de bun, inclusiv prin înstrăinare, însă cu respectarea atributelor ce aparțin uzufructuarului. Ceea ce înseamnă că obiectul înstrăinării îl constituie doar nudă proprietate.
 2. dreptul de a beneficia de productele bunului.
 3. posibilitatea exercitării unor acțiuni în justiție în vederea apărării dreptului conferit de nudă proprietate. Acțiunea în revendicare, acțiunea posesorie, acțiunea personală izvorâtă din convenția cu uzufructuarul, acțiunea negatorie.

Obligațiile nudului proprietar

Principala obligație ce revine nudului proprietar este o obligație negativă. Anume aceea de a nu împiedică ori stânjeni exercițiul dreptului de uzufruct.
 1. că o prima obligație pozitivă, nudul proprietar are îndatorirea de a suportă cheltuielile ocazionate de reparațiile mari.
 2. de asemenea, nudul proprietar trebuie să suporte cheltuielile și sarcinile proprietății.
 3. dacă dreptul de uzufruct s-a constituit printr-o convenție cu titlu oneros. Există și obligația nudului proprietar de garanție pentru evicțiune.
 4. dacă uzufructuarul plătește datoriile aferente masei patrimoniale. Nudul proprietar trebuie, la stingerea uzufructului, să restituie sumele avansate de uzufructuar, fără nicio dobânda. Se aplica uzufructului universal sau cu titlu universal. Precum și, unei mase patrimoniale ori parți din masa patrimonială.

Stingerea dreptului de uzufruct

Articolul 746 C.civ. prevede următoarele cazuri de stingere a dreptului de uzufruct:
 • moartea uzufructuarului ori, după caz, încetarea personalității juridice. Chiar dacă termenul pentru care a fost constituit dreptul de uzufruct nu s-a împlinit;
 • ajungerea la termen;
 • consolidare, atunci când calitatea de uzufructuar și de nud proprietar se întrunesc în aceeași persoană;
 • renunțarea la uzufruct;
 • ne-uzul timp de 10 ani sau, după caz, timp de 2 ani în cazul uzufructului unei creanțe;
 • desființarea, pe motiv de nulitate sau rezoluțiune, a titlului de proprietate al nudului proprietar. In măsură în care nu ar fi incidenta vreo excepție de la principiul anularii actului subsecvent;
 • desființarea titlului prin care s-a constituit dreptul de uzufruct;
 • încetarea superficiei prin încetarea termenului sau prin pieirea construcției. In cazul în care dreptul de uzufruct a fost constituit de superficiar. Dacă nu există o înțelegere contrară cu proprietarul terenului sau dacă legea nu prevede altfel;
 • exproprierea imobilului pentru cauza de utilitate publică.