Forma actului juridic civil. Sanctiunea nerespectării formei

Forma actului juridic civil

by #recuperari-asigurari

forma actului juridicPrin forma actului juridic civil înțelegem modalitatea de exteriorizarea manifestării de voința. Manifestare făcută cu intenția de a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Forma actului juridic civil este guvernata de principiul comensualismului. Potrivit căruia, simpla manifestare de voință este nu numai necesara, dar și suficienta pentru ca actul juridic civil sa ia naștere în mod valabil. Sub aspectul formei care îmbracă manifestarea de voință. 

Forma actului juridic -ad validitatem-

Consta în necesitatea îndeplinirii formalităților prestabilite de lege, în lipsa cărora actul juridic civil nu s-ar putea naște în mod valabil. Aceasta forma ad validitatem poate fi atât legala, cât și voluntara. Adica părțile unui contract, prin voința lor, sa prevadă încheierea acestuia în forma autentica. Chiar dacă legea nu prevede pentru contractul respectiv o forma solemna. 
 
forma actului juridic ad validitatemForma actului juridic ad validitatem reprezinta un element constitutiv al actului juridic civil. Lipsa lui atrăgând nulitatea absoluta a contractului. Aceasta forma este incompatibila cu manifestarea tacita de voință. Astfel încât, încheierea unui act juridic in forma ad validitatem presupune manifestarea expresa de voință. Forma ad validitatem este exclusiva, pentru un anumit act juridic solemn, trebuie îndeplinită o anumita forma. De regula, forma autentica. Chiar dacă în cele mai multe cazuri forma ad validitatem îmbracă forma autentica, intre cele doua noțiuni nu exista identitate. Ex: testamentul poate îmbrăca atât forma autentica, însă poate fi și olograf.
 
Cerințele care trebuie respectate pentru asigurarea formei ad validitatem sunt următoarele:
  • toate clauzele actului juridic trebuie sa îmbrace forma ceruta pentru valabilitatea sa;
  • actul juridic aflat în interdependenta cu un act juridic solemn trebuie sa îmbrace și el forma solemna;
  • actul juridic prin care se modifica un act juridic solemn trebuie sa îmbrace și el forma solemna;
  • actul juridic care determina ineficienta unui act juridic solemn trebuie sa îmbrace și el forma solemna. De la aceasta regula exista și excepții;
Principalele acte juridice pentru care legea pretinde forma solemna .(de regula, forma autentica). sunt următoarele:
 
convenția matrimoniala (încheiată prin înscris autentificat de notarul public ). ; contractul de donație. testamentul.. revocarea expresa a unui legat. renunțarea expresa la succesiune. partajul succesoral (în cazul existentei bunurilor imobile succesorale). vânzarea unui moșteniri. contract de arendare. contractul de înființare a unei societăți cu personalitate juridica. actul de mecenat ( forma autentica ). contractul de voluntariat ( forma scrisa ). convenția de constituire a unui drept de ipoteca imobiliara sau mobiliara; etc.

Forma actului juridic -ad probationem-

forma actului juridic pentru opozabilitateReprezinta acea cerință care consta în întocmirea unui înscris cu scopul de a dovedi actul juridic civil. Forma ad probationem este obligatorie, și nu facultativa. Nerespectarea atrage inadmisibilitatea dovedirii actului juridic civil cu un alt mijloc de proba. Așadar nerespectarea formei ad validitatem nu atrage ne-valabilitatea actului juridic civil. Ci, sancțiunea ce intervine consta în imposibilitatea dovedirii actului juridic cu un alt mijloc de proba. Dovada actului juridic și existenta acestuia sunt doua chestiuni distincte, prima nefiind necesara decât în caz de litigiu.
 
Legea instituie forma scrisa ad probationem pentru doua categorii:
a) pentru o categorie de acte juridice care au un obiect de o valoare mai mare decât cea prevazuta de lege;
b) cu caracter particular, pentru anumite acte juridice precum:
 
contract de societate. contract de comision. contract de consignație. contract de depozit. contract de asigurare. contract de tranzacție. contract de agenție ( forma scrisa, autentica sau sub semnătura privata). contract de sponsorizare. contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor. etc.

Forma actului juridic – pentru opozabilitate fata de terți-

Prin aceasta forma desemnam acele formalități care sunt necesare, pentru a face actul juridic opozabil și terților. Adica, persoanelor care nu au participat la încheierea lui. In scopul ocrotirii drepturilor sau intereselor lor. Forma ceruta pentru opozabilitatea fata de terți este obligatorie și nu facultativa. In cazul nerespectării acestei cerințe de forma, sancțiunea consta în inopozabilitatea actului juridic. Adica în posibilitatea terțului interesat de a ignora actul juridic invocat de părțile acestuia sau de una dintre ele împotriva sa. Actul juridic produce efecte intre părți, dar este ineficace fata de terți.
 
Dintre principalele aplicații ale formei cerute pentru opozabilitatea fata de terți, menționăm următoarele:
 
comunicarea scrisa a cesiunii. acceptarea cesiunii de catre debitor printr-un inscris cu data certa. opozabilitatea fata de terti a cesiunii unei universalitati de creante. actuale sau viitoare prin inscrierea ei in Arhiva Electronica de Garantii Reale Imobiliare. forma scrisa pentru subrogatia in drepturile creditorului consimtita de catre debitor sau creditor. inscrierea clauzelor de insesizabilitate in Cartea funciara. etc