Garanție contra viciilor unui lucru sau bunului vandut

Garanție contra viciilor lucrului vandut

by #recuperari-asigurari

Garanție contra viciilor bunului

garanțieVânzătorul trebuie sa asigure cumpărătorului și utila folosința a lucrului, având astfel și obligația de garanție contra viciilor lucrului vândut. Ceea ce înseamna ca bunul trebuie sa aibă calitățile necesare pentru a putea fi folosit normal. (potrivit naturii sale ori a destinației date de părți). Dispozițiile privitoare la obligația de garanție contra viciilor lucrului exista atât în situația în care lucrul prezintă defecte. dar și în situația în care lucrul nu corespunde calităților convenite de parți. Obligația de garanție contra viciilor lucrului vândut exista în toate varietățile vânzării. cu excepția vânzării silite în care. conform Codului civil și a Codului de procedura civila. „nu exista garanție contra viciilor ascunse” și „aceasta vânzare nu poate fi atacata nici pentru leziune”.

Nu însa orice viciu al lucrului atrage răspunderea vânzătorului. Obligația de garanție exista atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

Viciul trebuie sa fie ascuns.

Viciul este ascuns atunci când la data predării nu putea fi descoperit fără asistenta de specialitate de către un cumpărător prudent și diligent. Astfel, vânzătorul nu are obligația de garanție contra viciilor aparente. Cu privire la acestea, cumpărătorul putea sa sa convingă. Viciul este ascuns când acesta nu a fost adus la cunoștința cumpărătorului la momentul încheierii contractului. De asemenea, viciu este ascuns și când acesta nu putea fi descoperit de cumpărător la momentul predării lui.

Viciul sa fi existat la momentul predării lucrului.

Potrivit dispozițiilor legale, obligația de garanție este datorata dacă viciul sau cauza lui existau la data predării bunului. Nu este necesar ca viciul sa existe anterior predării în toată amploarea sa. Este suficient sa existe doar un început al acestuia or cauza sa. Obligația de garanție exista în sarcina vânzătorului și în privința viciului care apare ulterior predării lucrului. dar care își are cauza producerii anterior acestui moment.

Viciul sa fie grav.

Nu orice deficienta a lucrului vândut este susceptibila de a atrage răspunderea vânzătorului. Doar viciile care au o anumita gravitate. Aceasta gravitate reprezinta o chestiune de fapt, lăsata la aprecierea instantei.

Efectele obligației de garanție

Potrivit dispozițiilor legale în temeiul obligației de garanție contra viciilor, cumpărătorul poate cere instantei. :înlăturarea viciilor de către vânzător sau pe cheltuiala acestuia. înlocuirea bunului vândut cu un bun de același fel, însa lipsit de vicii. reducerea corespunzătoare a prețului. rezoluțiunea vânzării.  Însă, la cererea vânzătorului, instanta, ținând seama de gravitatea viciilor și de scopul pentru care contractul a fost încheiat. (ori alte împrejurări). poate dispune o alta măsura decât cea solicitata de cumpărător (dintre cele prezentate). Cumpărătorul poate opta pentru una dintre aceste variante și în caz de pierdere sau deteriorare a bunului, chiar prin forța majora.

Vânzătorul de buna-credința. (cel care nu cunoaște viciile bunului vândut) este obligat doar la restituirea prețului și a cheltuielilor făcute cu prilejul vânzării. (în cazul rezoluțiunii sau a reducerii prețului).

Vânzătorul de rea-credința. (cel care cunoaște viciile bunului vândut) este obligat și la plata de daune-interese, în toate cazurile.

Obligația de garanție prevede existenta unei. „proceduri prealabile”. introducerii acțiunii în rezoluțiunea contractului. (acțiunea redhibitorie).  a cărei exercitare este obligatorie. Astfel, cumpărătorul care descoperă viciile ascunse ale lucrului are obligația sa le aducă la cunoștința vânzătorului într-un termen rezonabil. sub sancțiunea decăderii din dreptul de a cere rezoluțiunea contractului. Iar atunci când cumpărătorul este profesionist, iar bunul vândut este mobil corporal, termenul de aducere la cunoștința este de doua zile lucrătoare. Termenul de aducere la cunoștința începe sa curgă de la data descoperirii viciului. iar când viciul apare în mod gradual, se calculează de la data la care cumpărătorul își da seama de gravitatea și întinderea viciului.

Dreptul la acțiune se prescrie în termenul de prescripție general (3 ani) și curge diferit după cum viciul este aparent sau ascuns.

  • In cazul viciului aparent prescripția dreptului la acțiune începe sa curgă. -De la data predării sau recepției finale a bunului ori a lucrării sau. după caz, de la data împlinirii termenului prevazut de lege sau stabilit de parți privind constatarea viciilor.
  • In cazul viciului ascuns, prescripția dreptului la acțiune începe sa curgă. -De la împlinirea unui an de la data predării, în afara de situația în care viciul este descoperit mai înainte, când prescripția curge de la data descoperirii.