Irevocabilitatea donației - Revocabilitatea donațiilor intre soți

Irevocabilitatea donației – Principiu special

by #recuperari-asigurari

Irevocabilitatea donației – Principiu special

Irevocabilitatea donațieiIrevocabilitatea donației nu se întemeiază numai pe dispozițiile dreptului comun. Ci, există o irevocabilitate proprie, specială a acestui contract. Irevocabilitatea donației este specială, deoarece privește atât efectele contractului, cât și natură acestuia. Irevocabilitatea donației a fost denumită în doctrina și “irevocabilitatea de gradul doi”. Ea se justifică prin ocrotirea intereselor donatorului, precum și prin:. “protejarea intereselor terților”. drept urmare contribuie la siguranța circuitului civil. Părțile nu pot include în contract clauze care să contravină irevocabilității speciale. Astfel, “includerea unor clauze ce permit donatorului să o revoce prin voința să”. atrage sancțiunea nulității absolute a contractului. art. 1015 alin.1 C.civ.. Că excepție, “contractul poate să prevadă întoarcerea bunurilor dăruite“. 1. fie pentru cazul când donatarul ar precedă donatorului; 2. fie pentru cazul în care atât donatarul, cât și descendenții săi ar precedă donatorului.

Clauze incompatibile cu principiul irevocabilității donației

Conform art. 1015 alin.1 C.civ. :”donația nu este valabilă atunci când cuprinde clauze ce permit donatorului să o revoce prin voința sa“. Sunt sancționate cu nulitatea absolută:

  • donația care este afectată de o condiție a cărei realizare depinde exclusiv de voința donatorului. Condiție pur potestativă. În această situație donația este nulă, chiar dacă condițiile sunt simple potestative. – nu depinde exclusiv de voința donatorului.
  • donația care impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta în viitor. ;dacă valoarea maximă a acestora nu este determinată în contractul de donație.
  • donația care conferă donatorului dreptul de a denunța unilateral contractul. Este nulă, deoarece reprezintă o condiție pur potestativă.
  • donația care permite donatorului să dispună în viitor de bunul donat. – chiar dacă donatorul moare fără să fi dispus de acel bun.

La aceste clauze.; incompatibile cu irevocabilitatea donației. ; Codul civil prevede alte două clauze interzise prin dispozițiile legale:

  • clauză prin care donatorul îl obligă pe donatar să conserve bunul liberalității. “și să-l transmită unui terț desemnat tot de dispunator”. – art. 993 C.civ.
  • clauză prin care. “donatarul este obligat să nu conteste validitatea unei clauze de inalienabilitate.” ori să nu solicite revizuirea condițiilor sau sarcinilor impuse în contract.

Clauze compatibile cu principiu irevocabilității donației

  • Donația poate fi afectată de un termen. Clauză este permisă, deoarece termenul, nu afectează dobândirea dreptului transmis. Termenul afectează numai exercițiul acestuia.
  • Donația poate fi afectată și de o condiție. Care nu trebuie să fie exclusivă cazuală și mixtă.
  • Se poate stipula în contractul de donație plata datoriilor prezente. Adică cele care au dată anterioară încheierii contractului.
  • Contractul poate să prevadă întoarcerea bunurilor dăruite. Doar în condițiile lui art 1016 C.civ.

Revocabilitatea donațiilor intre soți

Orice donație încheiată între soți este revocabilă numai în timpul căsătoriei. Această reprezintă singură excepție veritabilă de la irevocabilitatea donației speciale. Ea se poate realiza prin voința unilaterală a soțului donator. Revocarea nu este condiționată de formă în care a fost încheiată anterior donația. Șotul donator nu are posibilitatea că prin actul de donație să renunțe la dreptul de revocare. Revocabilitatea donației între soți este de ordine publică. Însă, dreptul de revocare trebuie să fie exercitat numai în timpul căsătoriei. În caz de divorț, revocarea poate interveni până în momentul rămânerii definitive a hotărârii de divorț. Nulitatea căsătoriei atrage și nulitatea donației făcute soțului de rea-credință. Donația între soți devine definitivă și irevocabilă după moartea donatorului.

Efectul donației

Că efect al donației, bunurile proprii ale unui soț devin bunuri proprii ale celuilalt soț. Simulația prin care. “donația reprezintă contractul secret”. realizat în scopul eludării principiului irevocabilității donației. “este sancționată cu nulitatea contractului. În această împrejurare este considerata persoană interpună:. “orice rudă a donatarului la a cărei moștenire această ar avea vocație în momentul donației. și “care nu rezultă din căsătoria cu donatorul”. art. 1033 alin.1 C.civ.