LEGEA APLICABILA - IN CAZUL SUCCESIUNII DE LEGI IN TIMP

LEGEA APLICABILA – IN CAZUL SUCCESIUNII DE LEGI IN TIMP

by #recuperari-asigurari

Legea aplicabila actului juridic civil

legea aplicabilaLegea aplicabila actului juridic. Pentru actul juridic civil, legiuitorul a stabilit ca regula aplicarea legii civile în vigoare la data încheierii lui. Legea în vigoare la data încheierii actului juridic privește.: Condițiile de validitate. Nulitatea. Alte aspecte ce privesc încheierea acestuia. Alte cauze de ineficacitate. Regulile de interpretare a actului. Efectele actului juridic (chiar dacă aceste efecte se produc după intrarea în vigoare a unei legi noi ). Executarea obligațiilor asumate de părți. Încetarea actului juridic. „Contractul este supus dispozițiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce privește încheierea. Interpretarea, efectele, executarea și încetarea sa”. Actele juridice lovite de nulitate absoluta/relativa la data întrării în vigoare a legii noi sunt supuse dispozițiilor legii vechi. Aceeași dispoziție aplicându-se și altor cauza de ineficacitate. Neputând fi considerate valabile potrivit dispozițiilor legii noi

Legea nr. 71/2011 conține o serie de dispoziții care reprezinta cazuri particulare de aplicare a acestei reguli. Ex:

 • Validitatea căsătoriei încheiate înainte de intrarea în vigoare a legii noi se stabilește potrivit dispozițiilor legii în vigoare la data încheierii ei;
 • Validitatea clauzei de inalienabilitate. (constituita prin convenție sau testament). este guvernata de legea în vigoare de la data încheierii convenției sau testamentului.
 • Proprietatea comuna în devălmășie poate avea ca izvor și actul juridic. Insa numai pentru actele juridice încheiate după intrarea în vigoare a Codului civil din 2009.
 • Modificarea unui contract se face cu respectarea dispozițiilor prevazute de legea în vigoare de la data modificării. Iar elementele ce nu fac obiectul modificării rămân supuse dispozițiilor legii în vigoare la data la care a fost încheiat contractul. Etc.

Potrivit art.6 C.civ. și Legii 71/2011 legea în vigoare la data încheierii unui act juridic va reglementa atât efectele trecute cât și efectele viitoare. Ca aplicații menționăm:

 • Efectele. clauzei de inalienabilitate. instituite prin convenție este guvernata de legea în vigoare la momentul încheierii convenției.
 • Contractele de mandat încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil din 2009. Pentru care părțile nu au prevazut un termen, rămân supuse legii în vigoare la data încheierii lor ,etc.

Exista unele cazuri în care legiuitorul a derogat de la aceasta regula, numai în privința efectelor viitoare:

 • Obligația de garanție asupra viciilor lucrului vândut. Aceasta dispoziție se aplica și în cazurile în care viciile ascunse au fost descoperite. : după data intrării în vigoare a Codului civil din 2009 și în cazul contractelor încheiate înainte de intrarea în a acestuia.

 • Dispozițiile cu privire la concursul intre peremptorii prevazute de Codul civil din 2009. :se aplica și drepturilor de preempțiune izvorâte din contractele încheiate înainte de intrarea sa în vigoare, etc.

Legea aplicabila prescripției extinctive și decăderii

Prescripțiile începute și împlinite sub imperiul reglementarii anterioare nu sunt supuse legii noi. Fiind fapte juridice trecute. Legea aplicabila prescripției extinctive, sub toate aspectele. (început, termen, suspendare, întrerupere, repunere în termen, efecte). este legea în vigoare la data la care prescripția a început sa curgă. De la aceasta regula sunt instituite doua derogări, astfel:
 • Dispozițiile art.2532 pct.6 si 7 C.civ. privitoare la suspendarea cursului prescripției. :se aplica și în cazul prescripțiilor începute înainte de intrarea în vigoare a Codului civil. Daca împrejurările care atrag suspendarea s-au produs după aceasta data.
 • Dispozițiile art.2539 alin. (2) teza a II-a C.civ. se aplica și în cazul cererii de chemare în judecata sau de arbitrare introduse după intrarea în vigoare a Codului civil.
Legea aplicabila decăderii, sub toate aspectele, este legea în vigoare la data la care a început sa curgă termenul de decădere.

Legea aplicabila accesiunii, uzucapiunii și posesiei.

Legea aplicabila accesiunii este legea în vigoare la data producerii. sau săvârșirii împrejurării sau faptei care atrage incidenta accesiunii. Iar, pentru ipoteza unor fapte continue, interesează legea în vigoare la data începerii. Uzucapiunile începute și neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil din 2009 sunt, în întregime, supuse legii care le-au instituit:
 • în cazul în care posesia a început sub imperiul reglementarii anterioare. Atunci aceasta reglementare este aplicabila uzucapiunii;
 • în cazul în care posesia a început după intrarea în vigoare a Codului civil din 2009. Dar la data începerii posesiei nu era deschisa carte funciara pentru imobilul respectiv. Uzucapiunea este supusa dispozițiilor legii vechi.
 • Daca posesia asupra unui imobil a început după intrarea în vigoare a Codului Civil din 2009. Si la data începerii posesiei era deschisa carte funciara pentru acel imobil. Uzucapiunea este guvernata de dispozițiile Codului civil din 2009.
Pentru alte aspecte privind posesia se aplica legea în vigoare de la data începerii posesiei.

Legea aplicabila dezmembramintelor dreptului de proprietate privata

Sunt supuse prevederilor Codului civil din 2009 numai dreptul de superficie. Constituit după intrarea lui în vigoare. In privința dreptului de uzufruct, uz, abitație, se stabilește regula potrivit căreia. :exercitarea acestuia, după intrarea în vigoare a Codului civil din 2009, este guvernata de noua reglementare. Dispoziția din noul Cod civil privitoare la. :stingerea servituții pentru neuzul timp de 10 ani. se aplica numai drepturilor de servitute constituite ulterior intrării în vigoare a Codului civil din 2009. Iar în privința altor aspecte ce vizează exercitarea sau stingerea dreptului de servitute legea aplicabila este. :legea sub imperiul căreia s-au constituit.

Legea aplicabila faptelor juridice licite extracontractuale ca izvoare de obligații

Obligațiile născute din fapte juridice extracontractuale. Gestiunea de afaceri, plata nedatorata, îmbogățirea fără justa cauza. Sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârșirii lor. In schimb, modurile de stingere a obligațiilor născute pe acest temei. :cad sub incidenta legii în vigoare de la data când se produce stingerea.

Legea aplicabila faptelor juridice ca izvoare de obligații (răspundere civila delictuala)

Răspunderea pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii este guvernata de. : legea în vigoare în momentul săvârșirii faptei ilicite. Insa, după intrarea în vigoare a noii reglementari, modurile de stingere a acestor obligații. :sunt supuse dispozițiilor acestuia, indiferent de data la care s-a născut obligația.

Legea aplicabila în materie de moștenire

Moștenirea legala este guvernata de legea în vigoare la data deschiderii succesiunii. Adica la data decesului celui despre a cărui moștenire este vorba. In cazul moștenirii testamentare, trebuie deosebit intre, pe de o parte, validitatea testamentului. Legea în vigoare la data întocmirii actului. Iar, pe de alta parte, efectele dispozițiilor testamentare. Care sunt guvernate de legea în vigoare în momentul deschiderii succesiunii.

Alte aspecte prevazute de Legea nr.71/2011

Cererile și procesele în materie comerciala și civila în curs de soluționare la data intrării în vigoare a Codului civil din 2009:
 • se soluționează de instanta legal investita. In conformitate cu dispozițiile materiale, legale și procedurale în vigoare la data la care aceste procese au fost începute. afara de cazul în care Legea nr. 71/2011 dispune în sens contrar.