Obligația de garanție contra evicțiunii

Obligația de garanție contra evicțiunii

by #recuperari-asigurari

Obligația de garanție contra evicțiunii

Obligația de garanțieVânzătorul, din cadrul unui contract de vânzare-cumpărare, are obligația sa-l garanteze pe cumpărător pe de o parte de liniștita folosința a lucrului. Adica obligația de garanție contra evicțiunii. Si, pe de alta parte, de utila folosința a lucrului. Adica obligația de garanție contra viciilor. Eventuala evicțiune consta fie în pierderea proprietății lucrului. fie în tulburarea cumpărătorului în exercitarea prerogativelor sale de proprietar. Iar potrivit art. 1695 alin. 1 C.civ., „vânzătorul este de drept obligat sa-l garanteze pe cumpărător împotriva evicțiunii care l-ar împiedica total sau parțial în stăpânirea netulburata a bunului vândut”.

Obligația de garanție contra evicțiunii operează dacă sunt întrunite doua condiții:

Pe de o parte trebuie ca pretențiile terțului sa fie întemeiate pe un drept născut anterior încheierii vânzării și care nu a fost adus la cunoștința cumpărătorului. Iar pe de alta parte, evicțiunea sa provină dintr-o fapta imputabila vânzătorului, chiar dacă aceasta s-a ivit ulterior vânzării.

Obligația de garanție exista și fata de subordonatori. Indiferent ca aceștia sunt cu titlu particular și cu titlu gratuit. Si este o obligație patrimoniala, transmisibila succesorilor universali sau cu titlu universal ai vânzătorului. In cazul pluralității de vânzători (debitori) obligația de garanție contra evicțiunii este indivizibila..

Evicțiunea provenita din partea vânzătorului

Obligația de garanție contra evicțiunii provenita din partea vânzătorului. :„garanția împotriva evicțiunii este datorata și atunci când provine din fapte imputabile vânzătorului, chiar dacă acestea s-au ivit ulterior vânzării”. – art 1695 alin.3 C.civ. Faptul personal al vânzătorului este un fapt ori un act, anterior sau ulterior vânzării, dar tăinuit de către vânzător sau succesorii săi. Fapt de natura a-l tulbura pe cumpărător în liniștita folosința a lucrului, indiferent ca este o tulburare de fapt sau o tulburare de drept. Numai tulburările care se întemeiază pe un drept atrag obligația de garanție contra evicțiunii a vânzătorului. Nu însă și simplele tulburări de fapt, în privința acestora din urma cumpărătorul se poate apară singur prin intermediul acțiunilor posesorii.
 
Părțile pot stabili exonerarea vânzătorului de obligația de garanție contra evicțiunii, cu excepția situației în care. : vânzătorul, prin faptul sau personal ori de cea provenita din cauze pe care, cunoscându-le în momentul vânzării, le-a ascuns cumpărătorului. Astfel încât, orice stipulație contrara acestei din urma situații este considerata nescrisa (nula).

Evicțiunea provenita din partea terțului

Obligația de garanție contra evicțiunii rezultata din fapta terțului. Daca tulburarea provine din fapta unei terțe persoane, vânzătorul este obligat sa-l apere pe cumpărător. Iar dacă acesta nu reușește, va fi obligat sa suporte consecințele evicțiunii. „Obligația de garanție contra evicțiunii ce rezulta din pretențiile unui terț exista numai dacă acestea sunt întemeiate pe un drept născut anterior datei vânzării și care nu a fost adus la cunoștința cumpărătorului”. Astfel, obligația de garanție exista dacă sunt întrunite următoarele condiții:

  • existenta unei tulburări de drept. Obligația de garanție exista numai în cazul unei tulburări de drept. Când tulburarea este una de fapt, vânzătorul nu răspunde, întrucât nu are temei juridic.
  • cauza evicțiunii sa fie anterioara datei vânzării.
  • cauza evicțiunii sa nu fi fost cunoscuta de către cumpărător.

Efectele obligației de garanție contra evicțiunii: Drepturile cumpărătorului evinsa diferă după cum evicțiunea este totala sau parțiala.

a) Obligația de garanție în cazul evicțiunii totale: Cumpărătorul poate cere rezoluțiunea vânzării și daune-interese.

b) Obligata de garanție contra evicțiunii parțiale. :Cumpărătorul are dreptul de a opta intre rezoluțiunea contractului și menținerea contractului. cu despăgubiri pentru pierderea suferita.