Preluarea datoriei, transmiterea laturii pasive a raportului obligațional

Preluarea datoriei, transmiterea laturii pasive a raportului obligațional

by #recuperari-asigurari

preluarea datorieiNoul Cod civil permite prin preluarea datoriei transmiterea laturii pasive a raportului obligational. Adica transmiterea datoriei. Preluarea datoriei se realizează numai cu consimțământul creditorului, spre deosebire de cesiunea de creanță. Art. 1.599 C.civ., prevede ca obligația de a plați o suma de bani ori executarea altei prestații poate fi transmisa de debitor altei persoane:

  • fie printr-un contract încheiat intre debitorul inițial și noul debitor. Fiind necesar acordul creditorului;
  • fie printr-un contract încheiat intre creditor și noul debitor, prin care acesta din urma își asuma obligația.
Preluarea datoriei reprezinta operațiunea juridica prin care are loc transmiterea datoriei către o alta pers. Operațiune ce se poate realiza în doua modalități, prezentate mai sus. In ambele modalități, preluarea datoriei operează doar dacă exista consimțământul creditorului. Oricare dintre contractanți poate comunica creditorului preluarea datoriei, cerându-i sa își dea acordul.

Preluarea datoriei produce următoarele efecte

In cazul în care creditorul nu și-a dat acordul, operațiunea nu ii este opozabila. Ceea ce înseamnă ca raportul obligațional subzista, debitorul inițial rămânând debitor al creditorului. Iar, art. 1.608 C.civ., prevede ca atât timp cât creditorul nu și-a dat acordul sau dacă a refuzat preluarea. :”cel care a preluat datoria este obligat sa îl libereze pe debitor, executând la timp obligația“.
Daca creditorul și-a dat acordul, preluarea datoriei produce doua efecte:
  1. debitorul inițial este liberat;
  2. noul debitor este obligat fata de creditor.
Prin preluarea datoriei noul debitor îl înlocuiește pe cel vechi care este liberat, dacă nu s-a stipulat altfel. Insa este necesara solvabilitatea noului debitor. Astfel ca, debitorul inițial nu este liberat dacă se dovedește ca noul debitor era insolvabil la data preluării. Iar creditorul a consimțit la preluare fără a cunoaște aceasta împrejurare.

Liberarea de datorie a debitorului inițial cunoaște doua limitări:

Insolvabilitatea noului debitor. Insolvabilitatea noului debitor sa existe la data convenției de preluarea datoriei. Daca intervine ulterior acestui moment debitorul inițial nu este ținut sa execute plata. Creditorul nu trebuie sa cunoască existenta stării de insolvabilitate a noului debitor.
Ineficacitatea preluării datoriei. Daca contractul de preluarea datoriei a fost desființat, obligația debitorului inițial renaște. Renaște cu toate accesoriile sale, sub rezerva drepturilor dobândite de terții de buna-credință. Creditorul poate cere daune-interese celui care a preluat datoria, cu excepția situației în care nu exista o culpa a acestuia.

Mijloacele de apărare și datoria transmisa

Prin preluarea datoriei, noul debitor îl înlocuiește pe debitorul inițial în raportul obligațional existent. Noul debitor prea datoria în starea în care aceasta se găsește în momentul preluării.
Creditorul se poate prevala în contra noului debitor de toate drepturile pe care le are în legătură cu datoria preluata. Noul debitor este ținut sa plătească dobânzi, cheltuieli ori penalități convenționale în caz de neexecutare. Acestea deoarece datoria este transmisa în starea în care se găsea la acel moment.
De asemenea, noul debitor poate invoca mijloacele de apărare ce putea fi invocate de debitorul inițial. Insa, noul debitor nu poate opune creditorului compensația ori alte excepții personale a debitorului inițial. Noul debitor nu poate opune creditorului mijloacele de apărare întemeiate pe raportul dintre debitorul inițial și noul debitor.

Garanțiile constituite de debitor și garanțiile constituite de terți

Preluarea datoriei nu produce niciun efect asupra existentei garanțiilor creanței, cu excepția celor intuitu persoane. Insa, obligația fideiusorului/terțului care a constituit o garanție se va stinge dacă acesta nu și-a dat acordul la preluare.
Garanțiile constituite de debitorul inițial se mențin, iar garanțiile constituite de terți se sting. Afara de cazul în care terții au consimțit la menținerea garanției.
Cazuri de preluarea datoriei, ca efect accesoriu al transmiterii unui bun:
  • când locatorul vinde imobilul inițial, iar cumpărătorul este ținut sa respecte locațiunea făcută înainte de vânzare;
  • dobanditorul unui bun asigurat este ținut sa respecte contractul de asigurare încheiat intre autorul sau și asigurător.