Promisiunea unilaterala de vanzare – Pactul de optiune

Promisiunea unilaterala de vanzare – Pactul de optiune

by #recuperari-asigurari

Promisiunea unilaterala de vânzare

Promisiunea unilaterala de vânzare exista atunci când o singura parte contractanta se obliga sa vândă un lucru. (sau sa cumpere). cealaltă parte rezervându-și numai posibilitatea de a-și manifesta, ulterior consimțământul de a încheia contractul. Promisiunea unilaterala de vânzare este un contract unilateral. (creează obligații numai pentru una dintre parți – pentru promitere).
 
Promisiunea unilaterala de vânzare este arhetipul promisiunilor de vânzare. Atunci când părțile convin ca una dintre ele sa rămână legata de propria declarație de voința, iar cealaltă parte sa poată accepta ori refuza. Acea declarație se considera o oferta irevocabila.

Pactul de opțiune (promisiunea unilaterala de vânzare)

promisiunea unilateralaPactul de opțiune trebuie sa conțină toate elementele contractului pe care părțile urmăresc sa îl încheie. Astfel încât, acesta sa se poată încheia prin simpla acceptare a beneficiarului opțiunii.

Indisponibilizarea bunului

Promisiunea unilaterala indisponibilizează bunul. Intre data încheierii pactului și data exercitării opțiunii. /expirării termenului de opțiune, bunul ce face obiectul pactului este indisponibilizat. Reprezinta o clauza de inalienabilitate legala asupra bunului. Sumele plătite în temeiul unei promisiuni de vânzare se prezuma a fi un avans din prețul convenit pentru vânzare ( art. 1670 C.civ.).

Promisiunea unilaterala de vânzare este deci, un contract prin care o persoana. (promitent). se obliga, fata de alta persoana .(beneficiar). sa vândă (sau sa cumpere) un bun pentru un preț (determinat sau determinabil), dacă acesta din urma se va decide sa cumpere (sau sa vândă) într-un anumit termen. Promisiunea unilaterala de vânzare reprezinta un contract unilateral și irevocabil. Un contract ce se încheie în forma autentica (dacă vânzarea preconizează strămutarea de drepturi reale ce urmează a fi înscrise în cartea funciara).

In situația în care promisiunea de vânzare are ca obiect un bun individual determinat iar bunul este înstrăinat înainte de expirarea termenului de opțiune. :beneficiarul clauzei de inalienabilitate poate solicita anularea actului de înstrăinare. Dacă promisiunea unilaterala de vânzare are ca obiect. :un bun individual determinat, iar beneficiarul. (mai înainte ca promisiunea sa fie executata). constituie asupra bunului un drept real, atunci obligația promitentului se considera stinsa.

In cazul în care promitentul unui pact de opțiune nu își îndeplinește obligația. :beneficiarul poate solicita fie rezoluțiunea promisiunii cu daune-interese. fie pronunțarea unei hotărâri judecătorești care sa tina loc de contract.