Sechestrul asigurator - măsura de indisponibilizare a bunurilor urmaribile

Sechestrul asigurator – măsura de indisponibilizare a bunurilor urmăribile

by #recuperari-asigurari

sechestrul asiguratorSechestrul asigurator reprezinta măsura asiguratorie care consta în indisponibilizarea bunurilor mobile și. /sau imobile urmaribile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terț în scopul valorificării lor în momentul în care creditorului unei sume de bani va obține un titlu executoriu. – art. 952 C.proc.civ. Astfel, sechestrul asigurator poate fi aplicat doar în cazul în care litigiul principal are ca obiect plata unei sume de bani. Obiectul sechestrului asigurator îl pot forma doar bunurile (mobile / imobile) urmaribile ale debitorului. Aceste bunuri urmaribile se pot afla în posesia debitorului sau în posesia unui terț. 

Sechestrul asigurator – Condițiile de înființare ale masurii:

Aceste condiții sunt reglementate de art. 953 C.proc.civ., și deosebește intre mai multe ipoteze, astfel:
1. Creanța are ca obiect plata unei sume de bani care este exigibila și constata printr-un înscris, care nu este titlu executoriu. In aceasta situație creditorul poate solicita înființarea sechestrului asigurator dacă:
 • dovedește ca a introdus cererea de chemare în judecata având ca obiect plata sumei de bani. Litigiul de fond ce are obiect plata sumei de bani poate fi unul de drept comun sau o procedura speciala.
 • Depunerea cauțiunii facultativa. Astfel, instanta îl va putea obliga pe creditor sa depună o cauțiune în cuantumul fixat de instanta. Cauțiunea este lăsată la aprecierea instantei atât în privința necesitații ei, cât și, dacă este cazul, a cuantumului.
2. Creanța are ca obiect plata unei sume de bani care este exigibila dar nu este constata printr-un act scris. In aceasta situație creditorul poate solicita înființarea sechestrului asigurator dacă:
 • dovedește ca a introdus cererea de chemare în judecata având ca obiect plata sumei de bani.
 • Depunerea cauțiunii obligatorie. Creditorul trebuie sa facă dovada, odată cu cererea de înființare a sechestrului asigurator, a depunerii cauțiunii. Cauțiunea este de jumătate din valoarea creanței reclamate în litigiul pe fond.
3. Creanța are ca obiect plata unei sume de bani care neexigibila dar constata în scris (condiție necesara). In aceasta situație creditorul nu poate obține instituirea sechestrului asigurator decât dacă:
 • debitorul a micșorat prin fapta sa asigurările date creditorului;
 • debitorul nu a dat asigurările promise;
 • când exista pericol ca debitorul sa se sustrage de la urmărire sau sa ascundă ori sa își risipească averea.
 • dovedește ca a introdus cererea de chemare în judecata având ca obiect plata sumei de bani.
 • Depunerea cauțiunii obligatorie. Cauțiunea este fixata de către instanta.

Sechestrul asigurator – Procedura de înființare a masurii

Cererea de înființare a sechestrul asigurator trebuie sa îndeplinească condițiile prevazute de art. 148 și urm. C.proc.civ., pentru cererile adresate instantelor judecătorești. In cuprinsul cererii nu este necesara individualizarea bunurilor asupra cărora se solicita înființarea măsurii. Cererea se soluționează de instanta competenta sa judece procesul în prima instanta. Cererea de sechestrul asigurator poate fi formulata pe cale principala, chiar dacă asupra cererii intentate pentru obținerea titlului executoriu s-a pronunțat o hotărâre de prima instanta, iar procesul este în apel sau în recurs. Daca cererea este formulata odată cu cererea de fond, ea va fi soluționată de completul căruia i s-a repartizat cauza din litigiul principal. Completul va dispune prin încheiere executorie înainte de stabilirea primului termen de judecata. Cererea de înființare a sechestrului asigurator se soluționează de urgenta, în camera de consiliu, fără citarea parților. Instanta dispune printr-o încheiere executorie, într-o procedura necontencioasa. Pronunțarea poate fi amânata cel mult 24 de ore. Redactarea încheierii trebuie făcută în cel mult 48 de ore de la pronunțare. Încheierea se comunica creditorului de către instanta, iar debitorului de către executorul judecătoresc odată cu luarea măsurii.

Calea de atac împotriva încheierii de înființare a sechestrului asigurator

Încheierea prin care se soluționează cererea de înființare a sechestrului asigurator este supusa:
 • apelului, la instanta ierarhic superioara, în termen de 5 zile de la comunicare.
 • recursului la instanta ierarhic superioara, în termen de 5 zile de al comunicare. Calea de atac este recursul (prin excepție.) atunci când competenta de prima instanta de soluționare a cererii de înființare a măsurii aparține curții de apel.
Apelul/Recursul se judeca de urgenta și cu precădere, cu citarea în termen scurt a părților, în camera de consiliu. La judecarea cai de atac părțile sunt citate indiferent de soluția data prin încheierea atacata (și atunci când cererea a fost respinsa). Instanta de apel/recurs poate amâna pronunțarea cu cel mult 24 de ore. Redactarea hotărârii asupra apelului/recursului se realizează în cel mult 48 de ore de la pronunțare.
 
Prin încheierea de luare a măsurii sechestrului asigurator instanta va stabili și suma pana la care se încuviințează sechestrul. Prin aceeași încheiere, atunci când este cazul, instanta va fixa și cuantumul cauțiunii, stabilind, totodată, și termenul înăuntrul căruia creditorul trebuie sa depună cauțiunea. Nedepunerea cauțiunii în termenul fixat atrage desființarea de drept a sechestrului asigurator. Desființarea măsurii se constata prin încheiere definitiva data fără citarea părților.

Aducerea la îndeplinire a măsurii sechestrului asigurator

Măsura se aduce la îndeplinire, pe baza încheierii de încuviințare a sechestrului asigurator, de către executorul judecătoresc. Regulile din materia executării silite se vor aplica în mod corespunzător acestei proceduri. Executarea măsurii se realizează de către executor fără a mai cere vreo autorizare sau alta formalitate în afara de înregistrarea acesteia. Conform art. 955 C.proc.civ., sechestrul asigurator se va aplica, în toate cazurile, fără somație ori înștiințare prealabila a debitorului. Aceasta din urma dispoziție se aplica indiferent de felul bunului mobil sau imobil. Daca bunul este supus unor formalități de publicitate, măsura asiguratorie se va înscrie de îndată în cartea funciara, registrul comerțului, etc.
Împotriva modului prin care executorul aduce la îndeplinire măsura asiguratorie, se poate face contestație la executare. Contestația la executare poate fi formulata de cel interesat (debitorul sau chiar creditorul ori o terță persoana). Insa pe calea contestației la executare nu se poate critica încheierea de încuviințare a măsurii. Pentru aceasta din urma cerere partea are deschisa calea apelului sau, după caz, a recursului.

Ridicarea și desființarea de drept a sechestrului asigurator

Legea permite ridicarea sechestrului asigurator înainte de soluționarea litigiului de fond. Cererea de ridicare a sechestrului asigurator se realizează la cerere debitorului și, potrivit art. 957 alin. (1). numai dacă debitorul va da, în toate cazurile, o garanție îndestulătoare. Cererea de ridicare a sechestrului asigurator se va soluționa în camera de consiliu, prin încheiere, de urgenta, cu citarea în termen scurt a părților. Pronunțarea poate fi amânata cel mult 24 de ore. Redactarea încheierii trebuie făcută în cel mult 48 de ore de la pronunțare.
Încheierea data asupra cererii de ridicare a măsurii, indiferent de soluția pronunțată, este supusa:
 • apelului, la instanta ierarhic superioara, în termen de 5 zile de la pronunțare.
 • recursului, la instanta ierarhic superioara, în termen de 5 zile de la pronunțare. Calea de atac este recursul atunci când competenta de soluționare în prima instanta aparține curții de apel.
Apelul/recursul se judeca de urgenta și cu precădere, cu citarea părților. Pronunțarea poate fi amânată cel mult 24 de ore. Redactarea hotărârii trebuie făcută în cel mult 48 de ore de la pronunțare.
Debitorul poate cere ridicarea sechestrului asigurator și în cazul în care cererea de chemare în judecata care a stat la baza înființării măsurii asiguratorii a fost respinsa, anulata ori s-a constatat perimarea acesteia, în toate aceste situații prin hotărâre definitiva, precum și în cazul în care creditorul a renunțat la judecata.
 
Nedepunerea cauțiunii in termenul stabilit de instanta atrage desființarea de drept a măsurii. Aceasta se constata de instanta prin încheiere definitiva, data fără citarea părților.