Sechestrul judiciar

Sechestrul judiciar

by #recuperari-asigurari

sechestrulSechestrul judiciar reprezinta o măsura asiguratorie care reprezinta, asa cum prevede art. 972 C.proc.civ., indisponibilizarea bunului/lor ce formează obiectul litigiului. De asemenea, conform textului de lege pot forma obiectul măsurii și alte bunuri în afara celor ce fac obiectul litigiului. In acest din urma caz sechestrul judiciar se realizează prin încredințarea pazei bunului unui administrator-sechestru desemnat potrivit legii. Așadar, sechestrul judiciar reprezinta măsura ce se aplica în cazul bunurilor care formează obiectul litigiului pe fond. Măsura poate fi dispusa și asupra unor bunuri cu privire la care nu exista un proces. Ea se realizează prin încredințarea acestor bunuri unui administrator-sechestru, pana când procesul va fi finalizat printr-o hotărâre executorie.

Instanta, în circumscripția căreia se afla bunul, va putea încuviința sechestrul judiciar, chiar fără a exista un proces, asupra art. 973 alin. (2) C.proc.civ,:
a) bunului pe care debitorul îl oferă pentru liberarea sa;
b) bunului cu privire la care cel interesat are motive temeinice sa se teama ca va fi sustras, distrus ori alterat de posesorul sau actual;
c) bunurilor mobile care alcătuiesc garanția creditorului, când acesta învederează insolvabilitatea debitorului sau ori când are motive temeinice de bănuială ca debitorul se va sustrage de la eventuala urmărire silita ori sa se teama de sustrageri ori deteriorări.
In aceste cazuri, partea care a obținut instituirea sechestrului este obligata sa introducă acțiune la instanta competenta. Termenul în care trebuie formulata acțiunea sau, după caz, constituirea tribunalului arbitral, este de 20 de zile de la data încuviințării măsurii. Sancțiunea prevazuta pentru neintroducerea în termen a acțiunii este desființarea de drept a măsurii asiguratorii.

Sechestrul judiciar în celelalte cazuri

In toate celelalte cazuri [în afara ipotezelor enumerate limitativ de art. 973 alin. (2). C.proc.civ.)] sechestrul judiciar poate fi înființat numai dacă:
1. S-a declanșat litigiul pe fond, iar acesta are ca obiect:
  • fie dreptul de proprietate sau un alt drept real principal asupra unui bun mobil sau imobil;
  • fie posesia unui bun mobil sau imobil;
  • fie folosința ori administrarea unui bun proprietate comuna.
2. Sechestrul judiciar este o masura necesara pentru conservarea dreptului ce face obiectul litigiului.
3. Măsura asiguratorie este ceruta de persoana interesata. Aceasta persoana poate fi atât reclamantul din litigiul pe fond, paratul sau chiar un terț intervenient.

Sechestrul judiciar – Procedura de înființare a măsurii asiguratorii

In principiu, cererea de înființare a sechestrului judiciar se adresează instantei investite cu judecarea acțiunii principale. In cazurile expres prevazute de art. 973 alin. (2). C.proc.civ., cererea se adresează instantei în circumscripția căreia se afla bunul ce urmează a fi pus sub sechestru (art. 974 C.proc.civ.).
Sechestrul judiciar se solicita printr-o cerere care trebuie sa respecte condițiile de forma prevazute de art. 148 și urm. C.proc.civ. Înființarea sechestrului judiciar nu se poate solicita pe calea ordonanței președințiale. Cererea se judeca de urgenta, nu neapărat în camera de consiliu, cu citarea parților, pronunțându-se o încheiere. Încheierea prin care se soluționează cererea de înființare a sechestrului judiciar este supusa:
  • apelului, în termen de 5 zile de la pronunțare, la instanta ierarhic superioara.
  • recursului, în termen de 5 zile de la pronunțare, la instanta ierarhic superioara. Calea de atac este recursul atunci când competenta în prima instanta aparține curții de apel.
Pronunțarea poate fi amânata cel mult 24 de ore, atât la soluționarea cererii de înființare, cât și la judecata apelului/recursului. De asemenea, redactarea încheierii/hotărârii asupra apelului/recursului trebuie făcută în cel mult 48 de ore de la pronunțare.

Sechestrul judiciar – în cazuri urgente pana la înființarea măsurii

In cazurile urgente, pana la soluționarea cererii de înființare a sechestrului judiciar, la cererea parții interesate, instanta (același complet desemnat aleatoriu, pentru soluționarea cererii de sechestru) va putea numi un administrator provizoriu, prin încheiere definitiva, data fără citarea parților.

Cauțiunea în cazul sechestrului judiciar

In caz de admitere a cererii de înființare, instanta poate sa-l oblige pe cel care-l solicita la o cauțiune. Odată cu stabilirea acestei obligativități va stabili și cuantumul, precum și termenul de plata. Astfel, în cazul sechestrului judiciar necesitatea depunerii cauțiunii este lăsată la aprecierea instantei, în toate cazurile. Instanta va fixa atât cuantumul, cât și termenul în care cauțiunea trebuie depusa. Nedepunerea cauțiunii în termen atrage desființarea de drept a sechestrului. Aceasta se constata prin încheiere definitiva, data fără citarea părților.

Sechestrul judiciar – paza bunului sechestrat

Paza bunului sechestrat va fi încredințată unei persoane desemnate de comun acord de carte părți. In cazul în care părțile nu se înțeleg cu privire la persoana respectiva, aceasta va fi desemnata de către instanta. Instanta poate desemna chiar pe deținătorul bunului sa dețină paza acestuia. Desemnarea persoanei care sa dețină paza bunului este obligatorie pentru instanta. Aducerea la îndeplinire a măsurii se realizează de către executorul judecătoresc. Executorul, sesizat de către partea interesata se deplasează la locul situării bunului care urmează a fi sechestrat. Bunul se va da în primire de către executor, pe baza unui proces-verbal, administratorului-sechestru. Un exemplar al procesului-verbal va fi înaintat și instantei care a încuviințat sechestrul judiciar.
Administratorul-sechestru poate efectua toate actele de conservare și de administrare. Poate sa încaseze orice venituri și sume datorate, poate plăti datoriile cu caracter curent și cele constate prin titlu executoriu. Administratorul-sechestru poate proceda la înstrăinarea bunului numai în situația în care masura este vădit necesara. De asemenea, pentru înstrăinare, administratorul are nevoie de autorizarea prealabila a instantei care a dispus aplicarea sechestrului și care l-a numit.
Daca bunul sechestrat face obiectul unei alte judecați demarate de o persoana împotriva părților din primul proces, administratorul-sechestru are un mandat de reprezentare legala. Cu autorizarea prealabila a instantei, acesta va putea sta în judecata în numele părților cu privire la bunul sechestrat.
Daca administratorul-sechestru este o alta persoana decât deținătorul bunului, acesta are dreptul și la o remunerație. Remunerația este datorata pentru activitatea depusa, stabilita de instanta, odată cu modalitatea de plata.
Bunul trebuie predat de administrator, la finalizarea judecații, împreuna cu fructele acestuia, inclusiv veniturile încasate. Predarea se realizează persoanei căreia i s-a atribuit bunul prin hotărâre.