Subrogația în drepturile creditorului. Convențională & Legala

Subrogatia in drepturile creditorului

by #recuperari-asigurari

subrogația Subrogația în drepturile creditorului prin plata creanței este un mijloc de transmitere legala sau convențional a dreptului de creanța. Creanța se transmite cu toate garanțiile și accesoriile sale, către un terț care a plătit creditorul inițial, în locul debitorului. Plata prin subrogație are ca efect stingerea creanței fata de creditorul inițial. Dar debitorul rămâne în continuare obligat fata de solvens, care devine noul sau creditor. Acest mijloc de plata este de doua feluri :

  • Subrogație legala;
  • Subrogație convenționala. Care poate fi consimțită de către debitor sau consimțită de către creditor
Indiferent de izvor, efectele subrogației sunt aceleași. In condițiile art. 1598 NCC subrogația poate fi totala sau parțiala.

Subrogația convențională

Subrogația convențională rezulta dintr-o convenție stabilita intre terțul care plătește și creditorul plătit. Ori intre terțul care a pus la dispoziția debitorului fondurile și mijloacele necesare plații și debitorul din acel raport juridic obligațional. Astfel ca subrogația convențională poate fi consimțită de către creditor sau de către debitor. Aceasta trebuie sa fie expresa și, pentru a fi opusa terților, trebuie constata prin înscris.

I. Subrogația consimțită de către creditor

Atunci când, primind plata de la un terț, ii transmite acestuia, la momentul plații, toate drepturile pe care le are împotriva debitorului. Subrogația operează fără consimțământul debitorului. Orice stipulație contrara se considera nescrisa. Din art. 1594 NCC rezulta ca aceasta operează în cazul în care creditorul. (Primind plata sa de la o alta persoana.) , da acesteia toate drepturile pe care le avea împotriva debitorului. Aceasta trebuie sa fie expresa. (intenția creditorului de a subroga pe terț în drepturile și acțiunile sale trebuie sa rezulte în mod neîndoielnic). și concomitenta cu plata. Trebuie ca subrogația consimțită de către creditor sa fie făcută în același timp cu plata. Daca înlocuirea s-ar realiza înainte de plata, atunci ne aflam în fata unei cesiuni de creanță și nu în fata subrogației. De asemenea, înlocuirea nu se poate realiza după momentul plații, deoarece creanța este deja stinsa, obligația nu mai exista. Pentru a fi opusa terților subrogația trebuie constata printr-un înscris. Si chiar dacă legea nu prevede în mod expres, este necesar ca înscrisul sa aibă data certa. Sa se poată dovedi ca operațiunea înlocuirii creditorului s-a făcut concomitent cu plata.

II. Subrogația consimțită de către debitor

Reprezinta situația în care debitorul se împrumută spre a-și plăti datoria. Pe aceasta cale, transmite imprumutatorului drepturile creditorului fata de care avea datoria respectiva. Aceasta este valabila numai dacă actul de împrumut și chitanța liberatorie au data certa. In actul de împrumut se declara ca suma a fost împrumutată spre a se plăti datoria. Iar în chitanța se menționează ca plata a fost făcută cu banii împrumutați de noul creditor. Subrogația consimțită de către debitor are loc fără consimțământul creditorului inițial, în lipsa de stipulație contrara.

Subrogația legala

Aceasta operează de plin drept, în mod automat, nefiind necesara îndeplinirea vreunei condiții speciale. Deoarece subrogația legala este o excepție, cazurile în care operează sunt de stricta interpretare și aplicare. Astfel, potrivit art. 1596 NCC, în afara de alte cazuri prevazute de lege, subrogația se produce de drept :
  • în folosul creditorului, chiar chirograf, care plătește un creditor care are un drept de preferință, potrivit legii.
  • în folosul dobanditorului unui bun care îl plătește pe titularul creanței însoțite de o garanție asupra bunului respectiv.
  • în folosul celui care, fiind obligat împreună cu alții sau pentru alții, are interes sa stingă datoria.
  • în folosul moștenitorului care plătește din bunurile sale datoriile succesiunii.
  • în alte cazuri stabilite de lege.

Efectele subrogației

Indiferent de izvorul ei (legala sau convențională) subrogația produce aceleași efecte. In ceea ce privește momentul de la care produce efecte, efectele se produc din momentul plații pe care terțul o face în folosul creditorului. Efectul principal consta în transmiterea dreptului de creanță de la creditorul inițial la noul creditor. Creanța rămâne aceeași, identica, doar titularul acesteia se modifica. Creanța este transmisa noului creditor cu toate drepturile și acțiunile pe care le avea creditorul inițial împotriva debitorului. Pe lângă acțiunile transmise terțului plătitor, subrogatul are la dispoziție și acțiunii proprii contra debitorului. Totodata, creditorul subrogat beneficiază de toate garanțiile care însoțeau creanța. (ipoteca, privilegii, fideiusiune).