Suspendarea judecății. Cazurile și condițiile prevazute de lege

Suspendarea judecații. Cazurile și condițiile prevazute de lege

by #recuperari-asigurari

suspendarea judecățiiPrin suspendarea judecății se înțelege oprirea cursului judecații datorita unor împrejurări voite de părți ori independente de voința lor. Cazurile generale de suspendare a judecații sunt prevazute de art. 411 – 413 C.proc.civ. Exista și alte cauze de suspendarea judecații prevazute în codul de procedura civila sau în alte acte normative. Legea distinge intre suspendarea voluntara, suspendarea de drept și suspendarea facultativa. Indiferent de împrejurare suspendarea judecații este dispusa numai de către instanta, în cazurile și condițiile prevazute de lege.

Suspendarea voluntara

Suspendarea judecații intervine ca urmare a manifestării de voință a părților, manifestare care poate fi expresa sau tacita. Sunt reglementate doua cazuri de suspendare voluntara:

1. Când amândouă părțile o cer.

 • Acest caz de suspendare reprezinta o aplicare a principiului disponibilității. Conform principiului disponibilității părțile au dreptul de a dispune de obiectul procesului, de soarta acestuia.

2. Când niciuna dintre părți nu se înfățișează la strigarea cauzei, deși toate părțile au fost legal citate și nici nu s-a cerut în scris de către cel putin una dintre părți judecarea în lipsa.

 • Acest caz de suspendarea judecății rezulta din voința tacita a părților de a nu mai continua judecata. In ipoteza în care care au fost formulate cereri incidentale este necesar acordul tuturor părților. Cererea de judecata în lipsa poate fi făcută atât în scris, cât și verbal la oricare dintre termenele de judecata. Cererea de judecată în lipsă produce efecte numai la instantă în fată căreia a fost formulată. Cererea de redeschidere a judecații trebuie făcută de către una dintre părți și este supusa taxei de timbru.

Suspendarea de drept

Suspendarea pe care instanta este obligata sa o pronunțe ori de câte ori constata ivirea unuia dintre cazurile anume prevazute de lege. Potrivit art. 412 alin. (1) C.proc.civ., suspendarea judecății intervine de drept:

1. Prin decesul unei dintre părți, pana la introducerea în cauza a moștenitorilor, în afara de cazul în care partea interesata cere termen pentru introducerea în judecata a acestora.

 • Acest caz are în vedere decesul părții ulterior introducerii cererii. Textul nefiind aplicabil în cazul în care una dintre părți este decedata la data introducerii acțiunii. In acest din urma caz, lipsa capacității de folosință atrage nulitatea absoluta a cererii de chemare în judecata.

2. Prin interdicția judecătoreasca sau punerea sub curatela a uneia dintre părți, pana la numirea tutorelui sau curatorului.

3. Prin decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre părți, survenit cu mai putin de 15 zile înainte de ziua înfățișării, pana la numirea unui nou reprezentant sau mandatar.

 • Când decesul reprezentantului/mandatarului survine cu mai mult de 15 zile înainte de ziua înfățișării, judecata va continua.

4. Prin încetarea funcției tutorelui sau curatorului, pana la numirea unui nou tutore sau curator.

5. Când persoana juridica este dizolvata, pana la desemnarea lichidatorului.

6. Prin deschiderea procedurii insolventei, în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive, dacă debitorul trebuie reprezentat, pana la numirea administratorului ori lichidatorului judiciar.

7. In cazul în care instanta formulează a cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare adresata Curtii de Justiție a Uniunii Europene, potrivit tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeana.

8. In alte cazuri prevazute de lege.

 • In cursul judecării declarației de abținere nu se face niciun act de procedura = suspendarea judecății de drept;

 • Judecarea cererii principale se suspenda pana la soluționarea caii de atac exercitate împotriva încheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de intervenție accesorie sau principala;

 • Suspendarea judecării cererii de chemare în garanție pana la soluționarea cererii principale;

 • Instanta înaintea căreia s-a ivit conflictul de competenta va suspenda din oficiu judecata;

 • In cazul litispendenței, instanta de fond va suspenda judecata pana la soluționarea recursului;

 • Daca după o amânare a cauzei prin învoiala părților, acestea nu stăruie în continuarea judecății, instanta va suspenda judecata;

 • Pana la pronunțarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de către I.C.C.J cauza va fi suspendata;

 • In cazul în care persoana vătămată/succesorii nu s-au constituit parte civila în procesul penal și au introdus la instanta civila acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune, judecata în fata instantei civile se suspenda după punerea în mișcare a acțiunii penale și pana la rezolvarea în prima instanta a cauzei penale, dar nu mai mult de 1 an.

Suspendarea facultativa

Suspendarea judecății facultativa este suspendarea care este lăsată la aprecierea instantei de judecata. Conform art 413 alin (1) C.proc.civ. instanta poate suspenda judecata:

1. Când dezlegarea unei cauze depinde, în tot sau în parte, de existenta ori inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecați.

 • Sesizarea Curtii Constituționale cu o excepție de neconstituționalitate poate conduce la suspendarea judecații.

2. Când s-a început urmărirea penala pentru o infracțiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează sa se dea, dacă legea nu prevede altfel.

3. In alte cazuri prevazute de lege.

 • La solicitarea celui interesat, completul investit cu soluționarea cererii de strămutare, poate dispune suspendarea judecații procesului;

 • Când desfășurarea procesului este împiedicată din vina reclamantului, prin neîndeplinirea obligațiilor stabilite în cursul judecății, judecătorul poate suspenda judecata;

 • Daca partea care a prezentat înscrisul stăruie sa se folosească de acesta, deși denunțarea ca fals nu a fost retrasa, instanta, dacă este indicat autorul falsului/complicele, poate suspenda judecata;

 • Când I.C.C.J este este sesizata in vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cauzele similare, aflate pe rolul altor instante decât cea care a făcut sesizarea, pot fi suspendate pana la soluționarea sesizării;

 • Litispendență internațională;

 • Suspendarea pronunțării partajului.