Dacă aceste bunuri au valoare patrimonială însemnată, vânzătorul care nu şi le-a rezervat

Vânzarea unei moșteniri

by #recuperari-asigurari

Vânzarea unei moșteniri

Vânzarea unei moșteniri este o varietate a contractului de vânzare-cumpărare reglementata în art. 1747 – 1754 C.civ. Mai este cunoscuta în literatura de specialitate și sub denumirea de „vânzarea drepturilor succesorale”. (denumire improprie). Vânzarea unei moșteniri este valabila numai după deschiderea moștenirii. O moștenire nedeschisa nu poate fi înstrăinata nici cu consimțământul persoanei despre a cărei moștenire este vorba. Un eventual consimțământ fiind considerat imoral.

Vânzarea unei moșteniriVânzarea unei moșteniri are ca obiect întreg patrimoniul succesoral sau cota-parte indiviza asupra unei universalități. (dacă sunt mai multi moștenitori). Daca însa, moștenitorul legal sau testamentar vinde bunuri succesorale privite în mod individual. (și nu un patrimoniu). atunci nu vor fi aplicabile dispozițiile legale care reglementează vânzarea unei moșteniri. ci vor fi aplicabile dispozițiile privind vânzarea de drept comun (fiind o vânzare pura și simpla).

Vânzătorul este obligat sa remită cumpărătorului patrimoniul, dar și toate fructele pe care le-a cules și toate plățile primite pentru creanțele moștenirii pana în momentul încheierii contractului. Iar, întrucât cumpărătorul dobândește un patrimoniu, el este ținut sa plătească atât datoriile și sarcinile moștenirii, cât și cheltuielile făcute de vânzător cu preluarea moștenirii (un exemplu îl constituie cheltuielile de înmormântare). De asemenea, vânzătorul garantează numai calitatea sa de moștenitor, fiind răspunzător pentru datoriile moștenirii vândute.

Vânzarea unei moșteniri trebuie încheiata în forma autentica, sub sancțiunea nulității absolute a contractului (art. 1747 alin.2 C.civ.).

Înscrisurile sau portretele de familie, decorațiile sau alte asemenea bunuri. care nu au valoare patrimonială însemnată. dar care au pentru vânzător o valoare afectivă, se prezumă a nu fi cuprinse în moștenirea vândută. Dacă aceste bunuri au valoare patrimonială însemnată, vânzătorul care nu și le-a rezervat expres datorează cumpărătorului prețul lor la data vânzării.